Zápis z výroční členské schůze odboru Klub českých turistů Hrot Česká Skalice

12.03.2018 16:51

ze dne 20.1.2018 v hotelu Rozkoš  České Skalici

Program:

1. Zahájení a uvítání členů odboru a hostů provedl předseda Petr Škrdla.

Dále přednesl program schůze, který byl všemi přítomnými členy jednohlasně schválen.

 

Jako host přišel pan Bc. Martin Staněk DiS.- starosta České Skalice

a Lubomír Hoška, předseda Oblasti Královehradeckého kraje.

 

2. Byla provedena volba mandátové a návrhové komise.

Mandátová komise – Jana Kricnarová a Miroslava Viková.

Návrhová komise – Mgr. Květa Simonová a Zdeněk Šrajbr.

Navržení kandidáti byli jednohlasně schváleni.

 

3 . Zpráva mandátové komise o stavu přítomných členů: z celkového členu 59 osob bylo

přítomno 46 členů, což je 78%. Schůze je usnášeníschopná. Zprávu přednesla

Miroslava Viková .

 

4. Zprávu o činnosti odboru za rok 2017 a stav členské základny přednesl předseda Petr

Škrdla.

Stav členské základny KČT Hrot - Česká Skalice k 31. 12. 2017

Celkem: 59 členů.

V roce 2017 jsme uspořádali 19 jednodenních výletů, 1 třídenní výlet,

1 cyklovýlet a 27. ročník DP Barunka. Večer promítání fotografií

z výletů a akcí 2016 a besedu Povídání o cestě do Afriky, kterou jsme

pořádali společně s Městskou knihovnou.

Na našich výletech jsme našlapali celkem 318 kilometrů, na kole ujeli

40 kilometrů. Výletů se účastnilo 455 osob. Celková účast DP Barunka

byla 259 účastníků. Na pěší trasy vyrazilo 187 pochodníků, jejich

9 psích miláčků a na kole vyjelo 72 cyklistů. Celkem se našich akcí

účastnilo 798 osob.

5. Zprávu o hospodaření za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 přednesla Věra Šplíchalová.Návrh rozpočtu na rok 2018 byl jednohlasně schválen.

6. Zpráva revizní komise, revizi provedla Lenka Formanová a Marie Macháčková.

Zprávu přednesla Lenka Formanová.

7. Kontrola usnesení z výroční členské schůze z 21.1.2017 přednesl předseda Petr Škrdla.

8. Plán akcí a výletů na rok 2018 přednesl předseda Petr Škrdla. Plán byl podrobně

zpracován a rozdán přítomným členům.

9. Předseda Petr Škrdla přednesl členům schůze problémy s registrací spolku z důvodu existence nového občanského zákoníku. Plánovaný projekt fůze KČT Hrot s ústředím Klubu českých turistů soudy nebyl schválen. Členům byly představeny dvě varianty fungování našeho spolku podle nového občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.), výhody a nevýhody jednotlivých variant.

Varianty:

a) založení pobočného spolku s využitím stávajících stanov KČT. Nový odbor bude existovat pod názvem: Klub českých turistů, odbor Česká Skalice. Odbor dostane nové IČ.

Nové IČ znamená kompletní likvidaci stávajícího spolku KČT Hrot.

b) Klub českých turistů, odbor Česká Skalice, z.s. Bude samostaným spolkem, ale musí změnit stanovy, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku. Spolek uzavře s KČT smlouvu o součinnosti.

Hlasování: všichni přítomní zvolili variantu a), tzn. založení nového pobočného spolku se všemi právy a povinnostmi.

10. Tímto hlasováním vznikne nový odbor: Klub českých turistů, odbor Česká Skalice

se sídlem: Husovo náměstí, čp. 20, 552 03 Česká Skalice. Další body programu přejímá tento nový odbor. (Pozn. Nový odbor vznikne až zapsáním do Spolkového rejstříku)

11. Klub českých turistů, odbor Česká Skalice převezme veškerá aktiva a pasiva Klubu českých turistů Hrot – Česká Skalice. Opět, až zapsáním do Spolkového rejstříku.

12. Volba statutárních zástupců. Předložen návrh, aby statutární orgán (výbor) byl složen

ze stejných osob. Předseda – Petr Škrdla, místopředseda – Ing. Marie Šlechtová, jednatelka – Miroslava Viková, pokladník – Věra Šplíchalová, členové výboru –Vladimír Ježek , Slávek Picek a Jaroslava Mervartová.

Podle nového občanského zákoníku je třeba, aby byl zvolen i kontrolor odboru. Výbor navrhuje, aby se kontrolorem odboru stala paní Marie Macháčková.

Dále je třeba,abychom na likvidaci starého spolku zvolili likvidátora. Výbor navrhuje, aby se likvidátorem stala Mgr. Květa Simonová.

 

Členská schůze schválila:

a. Vznik nového pobočného spolku s názvem: Klub českých turistů, odbor Česká

Skalice, se sídlem: Husovo náměstí čp. 20, 552 03 Česká Skalice.

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0

b. Převzetí veškerých aktiv a pasiv stávajícího spolku Klub českých turistů Hrot –

Česká Skalice nově založeným pobočným spolkem: Klub českých turistů, odbor

Česká Skalice.

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0

c.Volba předsedy a jediného statutárního zástupce Klubu českých turistů,

odbor Česká Skalice – Petr Škrdla.

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0

d.Volba členky výboru – místopřesdedkyně: Ing. Marie Šlechtová.

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0

e. Volba členů výboru: Miroslava Viková, Věra Šplíchalová, Vladimír Ježek, Slávek

Picek a Jaroslava Mervartová.

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0

f. Volba kontrolora pobočného spolku – Marie Macháčková.

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0

g. Volba likvidátora Klubu českých turistů Hrot – Česká Skalice: Mgr. K. Simonová

Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0.

 

13. Volba delegátů na oblastní konferenci KČT, která se koná 24.2.2018 v Holohlavech.

Navrženi – Vladimír Ježek a Petr Škrdla,

Náhradníce Marie Šlechtová

Navržení členové byli jednohlasně schváleni.

 

14. Diskuze: Pan starosta Staněk poděkoval našemu odboru za celoroční činnost, dobrou propagaci našeho města při pořádání DP Barunka a popřál nám hodně úspěchů v tomto roce.

 

Lubomír Hoška pochválil úroveň naší výroční schůze a doporučil jednodenní výlet

na horu Blaník, který pořádá OV KČT Královehradeckého kraje. Připoměl 130 výročí

založení KČT, vydání výročních medajlí, vzpomínku na zakládající členy KČT, která

se uskuteční v úterý 17.dubna 2018 u hrobů zakladatelů. Dále připoměl turistické akce

které se konají na počest 100. výročí vzniku Československé republiky do kterých

patří i DP Barunka.

 

15. Návrh na usnesení . Upravený návrh na usnesení přednesla Mgr. Květa Simonová.

Usnesení bylo všemi přítomnými jednohlasně schváleno.

Zapsala M.Viková

 

 

 

 

 

.